B000499
Elena Alexandra Bekman-Shcherbina,O.L.Skrebkova, V.L.Sukharevskaya, Editor
Izdatelbstvo Muzika, 1982年
125×164mm 112pp,ペーパーバック,写真図版16枚,ロシア語版,軽い折れ、破れ
¥7,000