B000525
V. H. Kudryavtseva-Lemesheva
Izdatelstvo ‘Muzika’, Moscow, 2002年
146×222mm,208pp,上製,露語,30ページの写真ページ
¥7,000